Statut

Zbor učitelja i trenera skijanja NIK KRČMAR

Home / O nama / Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Redovna skupština  Zbora učitelja i trenera sportova na snijegu Zagreba ”NIK KRČMAR”, održana 29.09.2015., donijela je

 S T A T U T

Zbor učitelja i trenera sportova na snijegu Zagreba ”NIK KRČMAR”

 

 

                                                                 I  O S N O V N E    O D R E D B E

 

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv Udruge je: ZBOR UČITELJA I TRENERA SPORTOVA NA SNIJEGU ZAGREBA ”NIK KRČMAR”.

Skraćeni naziv Udruge je: ZUTSS “NIK KRČMAR”.

Sjedište Udruge je u Zagreb, Maksimirska 51a.

ZUTSS ”NIK KRČMAR” utemeljen je 2001. godine. ZUTSS ”NIK KRČMAR” je 2002. godine postao član Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu.

 

 Članak 3. 

ZUTSS ”NIK KRČMAR”  je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

 ZUTSS ”NIK KRČMAR”  je neprofitna pravna osoba.   

Članak 4.

Udruga ima pečat: pečat je pravokutnog oblika. Kroz sredinu se vodoravno proteže stilizirani crtež skije. Sa gornje strane skije u tri reda malim tiskanim slovima piše: zbor učitelja i trenera sportova na snijegu, te velikim tiskanim slovima Zagreba. Ispod crte se s lijeve strane nalaze dva kvadrata spojena međusobno vrhovima, a u produžetku desno od njih tekst: NIK KRČMAR. Vizualno iza vrha skije se nalazi kvadrat koji u gornjem desnom uglu ima stilizirano prikazane dvije kule.

Udruga ima znak: znak je pravokutnog oblika. Kroz sredinu se vodoravno proteže stilizirani crtež skije. Sa gornje strane skije u tri reda malim tiskanim slovima piše:zbor učitelja i trenera sportova na snijegu, te velikim tiskanim slovima Zagreba. Ispod crte se s lijeve strane nalaze dva crvena kvadrata spojena međusobno vrhovima, a u produžetku desno od njih tekst: NIK KRČMAR. Vizualno iza vrha skije se nalazi plavi kvadrat koji u gornjem desnom uglu ima stilizirano prikazane dvije kule.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

  

II

 C I LJ E V I , P O D R U Č J E(A) D J E L O V ANJA  S U K L A D N O  C I L J E V I MA  D J E L A T N O S T I   U D R U G E

      

Udruga je osnovana u cilju unaprjeđenja, zaštite i ostvarivanja prava struke te u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja sportova na snijegu u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području SPORTA.

 Članak 7. 

Djelatnosti Udruge su:

– organiziranje seminara, tribina, okruglih stolova u svrhu provođenja stručnog usavršavanja članova

– zaštita profesionalne djelatnosti

– razvitak i promicanje sportova na snijegu

– promicanje sportova na snijegu osobito među djecom i mladeži

– promicanje odgojnih zadaća sportova na snijegu u duhu razumijevanja, međusobnog uvažavanja i suradnje te odgovornosti

– suradnja s HZUTS-om i FIS-om glede pripreme hrvatske skijaške reprezentacije i Demo Team-a

– povezivanje područnih zborova te razvijanje i promicanje međusobne suradnje svojih članova

– suradnja s Hrvatskim olimpijskim odborom, hrvatskim paraolimpijskim odborom, fakultetima, školama, zavodima i institutima te gospodarskim subjektima u zemlji i inozemstvu

– prihvaćanje i provođenje Kodeksa učitelja i trenera skijanja u svrhu poticanja razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenjem sportovima na snijegu

– izdavanje publikacije iz područja djelovanja Zbora u skladu sa zakonom

– upravljanje športskim objektima kojih je ZUTSS ”NIK KRČMAR” vlasnik ili korisnik

– ostale poslove na području sportova na snijegu. 

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

  • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

–   putem medija.

 

III

Č L A N S T V O   U   U D R U Z I 

 

Članak 9.

 

Članovi Udruge su redovni članovi, podupirući i počasni članovi.

Redovni članovi su voditelji, pripravnici učitelja, učitelji, državni demonstratori, treneri sportova na snijegu, koji aktivno sudjeluju u radu Udruge.

Podupirućim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja svojim materijalnim ili stručnim sudjelovanjem može pomoći ostvarivanju djelatnosti Udruge. Odluku o imenovanju podupirućeg člana donosi Izvršni odbor Udruge. Podupirući član ili njegov predstavnik može biti nazočan sjednicama Skupštine Udruge, ali bez prava glasovanja.

Posebno zaslužni članovi Udruge ili druge fizičke i pravne osobe mogu biti imenovani počasnim članovima, što je priznanje za sudjelovanje u radu ili pomoći pri dosezanju i ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge, ali bez prava glasovanja. Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Izvršni odbor Udruge.

  

Članak 10.

 

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, i datumu prestanka članstva u udruzi.

Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                                                        

 

Članak 11.

 

Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

Počasni i podupirući članovi ne plaćaju članarinu.

 Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:

–   bavljenje aktivnostima Udruge,

–   sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

–   čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

–   čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

–   savjestan rad na poslovima i zadacima Udruge

–   stalno stručno usavršavanje

–   populariziranje rada učitelja i skijaških sportova

–   poštivanje i pridržavanje odrednica Statuta i ostalih akata Udruge

–   redovno plaćanje članarine Udruge (osim počasnih i podupirućih članova)

–  nošenje službene oznake: voditelja, učitelja, trenera i državnog demonstratora skijanja ili pripravnika za neko od tih zvanja, u svim prilikama u kojima se to zahtijeva i na točno utvrđenom mjestu odjeće.

– da biraju i budu birani u izborna tijela Udruge

– da koriste pogodnosti koje im pruža članstvo u Udruzi

– zaštita i pomoć tijela Udruge u rješavanju svih pitanja u svezi sa stručnim i sportskim radom

– ostvarivanje nagrada, priznanja i pohvala za rad u Udruzi

– korištenje službenih oznaka članova HZUTS-a.

  

Članak 13. 

Članstvo u Udruzi prestaje:

        –   dragovoljnim istupom,

        –   neplaćanjem članarine,

        –   isključenjem

        –   prestankom postojanja pravne osobe, članice Udruge

        –   prestankom postojanja Udruge

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Stegovni sud ako član ne poštuju i ne pridržava se odrednica Statuta i drugih akata, ako ne poštuje odluke i zaključke tijela Udruge ili  ako svojim postupcima trajno šteti ugledu Udruge.

 

Članak 14.

UDRUGA može pohvaliti ili nagraditi pravne osobe ili pojedine svoje članove za osobitu aktivnost, pomoć i sudjelovanje pri provedbi usvojenih programa i planova rada. UDRUGA odaje priznaje osobama iz ovog stavka ovog članka dodjelom priznanja ili drugim nagradama. Najviše priznaje udruge je: ”Počasni član ZUTSS-a ”NIK KRČMAR”. Način dodjele priznanja i nagrada uvjeti kao i način predlaganja uredit će se Pravilnikom o nagradama i priznanjima Udruge, koji donosi Izvršni odbor.

 

Članak 15.

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 16.

 Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih  se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi  nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća. 

 

 

V

TIJELA UDRUGE

Članak 17. 

Tijela Udruge su:

            – Skupština

            – Predsjednik i Dopredsjednik

            – Izvršni odbor

            – Nadzorni odbor

            – Stegovna komisija

 SKUPŠTINA

 

Članak 18.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi, fizičke osobe te predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Izvršni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/2 članova Skupštine ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Izvršni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

 

Članak 20.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili  3 (tri) člana Udruge, koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 21.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik. U slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala) koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

 

Članak 22.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna 1/20 svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.                          

 

Članak 23.

Skupština Udruge:

– utvrđuje politiku rada Udruge,

– usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

– donosi i mijenja Program rada;

– donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti

– bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda;

– bira i razrješava Predsjednika i Dopredsjednika,

– imenuje i opoziva likvidatora Udruge,

– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;

– daje smjernice za rad Udruge;

– osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;

– odlučuje o žalbama članova protiv odluka Stegovnog suda;

– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge),

– odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

IZVRŠNI ODBOR

 Članak 24.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Udruge.

 

Članak 25.

Izvršni odbor čini 7 (sedam) članova.

Izvršni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva sjednice Izvršnog odbora i rukovodi radom Izvršnog odbora.

Svaki član Izvršnog odbora Udruge ima pravo na jedan glas. Niti jedan član Izvršnog odbora nema pravo glasovati s dva glasa, tj. svojim glasom i u ime nekog drugog člana Izvršnog odbora.

 

 

Članak 26.

Izvršni odbor:

– bira i imenuje tajnika Udruge

– bira i imenuje blagajnika Udruge

– saziva Skupštinu Udruge

– utvrđuje prijedlog Udruge  i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

– utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada

– brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge

– vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine

– upravlja imovinom Udruge

– podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge

– odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge

– donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama, te o besplatnom korištenju objekata i opreme

  

Članak 27.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Udruge.

Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.

 Članak 28.

 Za svoj rad Izvršni odbor je odgovorno Skupštini.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.

 

Članak 29.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti opozvani:

– na vlastito traženje

– prestankom članstva u Udruzi

– prestankom postojanja Udruge

– zbog neprovođenja odluka i zaključka Skupštine ili Izvršnog odbora Udruge

– zbog kršenja odredba Statuta Udruge i ostalih akata

Odluku o opozivu člana Izvršnog odbora donosi Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika. Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika potvrđuje novog člana Izvršnog odbora te o tome izvješćuje Skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine. Mandat novopotvrđenog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata Izvršnog odbora.

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 30.

 

Nadzorni odbor Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i tijelo čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

  

Članak 31.

 

            Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

            Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

            Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

            Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

  

PREDSJEDNIK UDRUGE

 

Članak 32.

 

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine.

Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik:

– zastupa Udrugu,

– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora Udruge;

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,

– rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora,

– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini,

– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

 

DOPREDSJEDNIK UDRUGE

 

Članak 33.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština na mandat od 4 godine. 

TAJNIK UDRUGE

Članak 34.

Tajnika udruge bira i imenuje Izvršni odbor na mandat od 4 (četiri) godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik je odgovoran Predsjedniku Udruge, Dopredsjedniku i Izvršnom odboru.

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine , Izvršnog odbora i drugih tijela ali bez prava odlučivanja.

Tajnik:

– vodi Registar članova, evidencije učiteljskih i trenerskih poslova, seminara i tečajeva

– predstavlja i zastupa ZUTSS ”NIK KRČMAR” po ovlasti Predsjednika

– odgovoran je za pravodobnu pripremu materijala za sjednice Izvršnog odbora i Skupštine

– skrbi o izvršavanju zaključka Skupštine i Izvršnog odbora

– nalogodavac je za izvršenje financijskog plana

– surađuje s drugim udrugama

– izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama skupštine i Izvršnog odbora

– vodi zapisnik na sjednicama, radi s dokumentima i spisima

– obavlja i druge poslove koje mu povjere Predsjednik, Dopredsjednik i članovi Izvršnog odbora

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan:

– ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje je bio dužan ostvariti u okviru mandatnog razdoblja

– ako je svojim radom svjesno povrijedio Ustav Republike Hrvatske, zakone, Statut ili druge opće akte

– ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine ZUTSS-a ”NIK KRČMAR”, Izvršnog odbora, Predsjednika ili Dopredsjednika ZUTSS-a ”NIK KRČMAR”

– ako svojim ponašanjem postane nepodoban za obavljanje funkcije Tajnika

Prijedlog za razrješenje Tajnika može dati Predsjednik, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor. Prijedlozi se podnose Izvršnom odboru čija je odluka konačna.

 

STEGOVNA KOMISIJA

 

                                                 Članak 35.

 

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi stegovna komisija, sastavljena od 3 (tri) člana, koje bira i opoziva Skupština.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor, ili najmanje 1/2 članova Skupštine.

Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

            – opomena

            – isključenje iz Udruge.

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

 

                                                Članak 36.

 

Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

 

OSTALA TIJELA

                                                     Članak 37.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Skupština ili Izvršnog odbora mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

  

VI.   I M O V I N A ,   N A Č I N   S T J E C A NJ A  I  R A S P O L A G A N J E

I M O V I N O M

 

Članak 38.

Imovinu Udruge čine:

        – novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

        – novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

         – nekretnine i pokretne stvari udruge,

         – druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom. 

Članak 39. 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

  

 

VII.

 

P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

 

Članak 40.

 

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve temeljem odluke Skupštine, ali se ne može dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 41.

 

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Izvršni odbor.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

VIII

 

P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

 

Članak 42.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

  

Članak 43.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Izvršni odbor Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni odbor Udruge. 

 

U Zagrebu, 29.09.2015. godine.

 

 

 

 

Facebook